Behandeling

Na de screening weet u welke behandeling uw kind kan helpen om zo zelfstandig mogelijk te worden. Hieronder leggen wij uit hoe de behandelingen bij Basalt eruit zien.

Tijdens de behandeling helpen we u, uw kind en andere betrokkenen bij het verbeteren van het eten en drinken. Uw kind leert daarvoor omgaan met verschillende soorten voedsel. Heeft uw kind sondevoeding nodig? Dan helpen we daarbij totdat u het zelf kunt. De behandelaars kijken ook of er aanpassingen nodig zijn en helpen met het aanvragen daarvan. 

Tijdens de revalidatie bij Basalt werken u, uw kind en onze behandelaars - letterlijk en figuurlijk - stap voor stap aan het beter lopen. Welke hulpmiddelen kunnen uw kind daarbij ondersteunen? Hoe kunnen wij uw kind leren zijn of haar mogelijkheden optimaal te benutten? 
Uw kind krijgt hulp van een multidisciplinair behandelteam. Afhankelijk van de situatie zitten daarin een fysiotherapeut, een bewegingstechnoloog, een orthopedisch schoenmaker en een revalidatiearts. 

Locaties: Leiden, Delft, Gouda en Den Haag

Van 0 tot 4 jaar 

Bij kinderen van 0 tot 4 jaar staat de ontwikkeling van de basisvaardigheden (zoals kruipen, zitten, staan en praten) centraal. Uw kind kan individuele of groepsbegeleiding krijgen. Misschien heeft uw kind meer intensieve begeleiding nodig dan één of een paar keer per week. Bij Basalt hebben we dan plek op een therapeutische peutergroep in Den Haag of Leiden voor 2 tot 4 dagdelen per week.

Therapeutische peutergroep

Voor de kinderen die naar de therapeutische peutergroep gaan, verweven we het persoonlijke behandelplan met het dagprogramma van de groep. Uw kind kan ook individueel therapie krijgen.
Uw zoon of dochter krijgt begeleiding van een behandelteam dat bestaat uit verschillende soorten behandelaars zoals een orthopedagoog, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist, en een pedagogisch medewerker. Zij staan alle onder begeleiding van een revalidatiearts. 

Locaties: Leiden, Den Haag, Delft en Gouda

Van 4 tot 18 jaar

Voor 4- tot 18-jarigen biedt Basalt poliklinische revalidatie. Dit kan individuele therapie of groepstherapie zijn. 

Op de basisschool ontwikkelt uw kind basisvaardigheden, zoals schrijven, rekenen en omgaan met leeftijdsgenootjes. Basalt wil dit proces ondersteunen en niet onderbreken. Daarom plannen we de behandelingen zoveel mogelijk na schooltijd. Tijdens het voortgezet onderwijs ligt het accent op zelfstandigheid en opleiding. Naast school komt uw kind één of meerdere keren per week naar Basalt. Samen werken we aan het oplossen of verminderen van wat uw zoon of dochter als probleem ervaart. Dit kan zijn op het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit, communicatie en verzorging. 

Voor het beste resultaat thuis en op school vindt er nauw overleg plaats tussen de therapeuten van Basalt, ouders, leerkrachten en eventuele andere hulpverleners van uw kind. Indien gewenst, krijgt ook de basisschoolleerkracht en de lerkracht van de middelbare school advies. 

Locaties: Leiden, Den Haag, Delft en Gouda

Speciaal onderwijs

Basalt biedt ook therapie aan kinderen op scholen voor speciaal onderwijs:

 • Mytylschool de Thermiek in Leiden
 • Tyltylschool de Witte Vogel in Den Haag
 • De Piramide in Den Haag
 • Maurice Maeterlinck in Delft

Bij Basalt kan uw kind een (intensieve) behandeling volgen om de handfunctie te verbeteren. Wij onderzoeken of er misschien hulpmiddelen zijn die daarbij kunnen ondersteunen. 
Uiteraard kijken we wat de mogelijkheden van uw kind zijn en stimuleren we hem of haar om deze zo goed mogelijk in te zetten.  
Uw kind krijgt begeleiding van een multidisciplinair behandelteam. Afhankelijk van de situatie zitten daarin een fysiotherapeut, ergotherapeut, bewegingstechnoloog, instrumentmaker en een revalidatiearts. 

Groep voor kinderen met CP

Onze Piratengroep (Den Haag en Delft) is speciaal voor kinderen van 2,5 tot 8 jaar met Cerebrale Parese (CP). In deze groep trainen we uw kind spelenderwijs in het gebruiken van de aangedane hand en arm. 
Uw kind komt drie middagen per week (verkleed als piraat) naar de groep. Onder begeleiding van ervaren ergotherapeuten, fysiotherapeuten en pedagogisch medewerkers gaat hij of zij tijdens het spelen, eten, aan- en uitkleden of knutselen meer doen met hun aangedane hand/arm. Uit onderzoek blijkt dat deze manier van werken goede resultaten geeft. 

Locaties: Den Haag en Delft 

Therapie voor kinderen met neurologische schade

Basalt helpt kinderen van 8 maanden tot 2,5 jaar met schade aan het zenuwstelsel met speciale therapieën, zoals BiT en CIMT.  Bij BiT (Bimanuele therapie) stimuleren we het gebruik van de aangedane arm en hand door uw kind. Bij Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) draagt uw kind een slofsokje om de niet- aangedane hand. Daardoor gaat uw kind de aangedane hand meer gebruiken. We oefenen bij CIMT met beide handen. 

Na een eerste onderzoek bepalen we of dit traject zinvol is voor uw kind. Is dit het geval? Dan volgt een afspraak waarin de ergotherapeut aan alle betrokkenen (u als ouders/verzorgers, familie, vrienden, leidsters van de crèche, etc) uitleg geeft over het traject. U krijgt ook een informatieboekje en een speelbox. Hierin zit speelgoed dat speciaal is afgestemd op uw kind en dat u gebruikt om thuis te oefenen. 

Locaties: Den Haag

Ieder kind heeft weleens pijn of is weleens moe. En soms ook iets langer. Als het niet overgaat, volgt meestal een bezoek aan de huisarts. Die verwijst vaak door naar een medisch specialist voor nader onderzoek. Maar soms levert zelfs uitgebreid medisch onderzoek geen diagnose op. Of er is wel een diagnose, maar de klachten zijn veel heftiger dan verwacht. Deze situatie noemen we SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijk Klachten). 

Revalidatie bij Basalt kan uw kind helpen om op een andere manier met de fysieke klachten om te gaan. Hij of zij werkt in die tijd aan de gestelde doelen met een fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog. Van de verschillende disciplines zijn er huiswerktaken om het geleerde zoveel mogelijk in praktijk te brengen. Daarnaast leert uw zoon of dochter strategieën om zelfstandig een terugval te voorkomen en voor zover mogelijk zijn of haar ‘belastbaarheid’ te vergroten. 

Niet meer zoeken naar de oorzaak

Om de behandeling zo succesvol mogelijk te laten zijn, stellen we een aantal voorwaarden aan deelname: 

 • Uw kind is niet buiten Basalt onder behandeling voor dezelfde klachten. Het is belangrijk dat we samen met u en uw kind één lijn trekken. Andere behandelingen en verder zoeken naar een diagnose passen daar niet bij. 
 • Het is niet de bedoeling dat u of uw kind blijft doorzoeken naar een oorzaak of diagnose. In plaats van achterom te kijken, is het juist de bedoeling dat uw zoon of dochter zich op de toekomst richt. 
 • Wij willen graag dat uw kind het gebruik van pijnstillers afbouwt. Dat kan heel moeilijk zijn, maar uw kind kan zonder pijnstillers echt het beste naar de signalen van zijn of haar lichaam luisteren. Dat is nodig om goed aan te voelen waar de grenzen liggen, iets dat centraal staat tijdens de behandeling. 

Locaties: Leiden, Den Haag en Delft

Tijdens de revalidatie bij Basalt leert uw kind wat zijn of haar gewrichtsaandoening precies inhoudt en hoe hij of zij ermee om kan gaan. Zo kan uw kind de ziekte zoveel mogelijk onder controle houden, slechte periodes vaker voorkómen en de kans op gewrichtsschade verkleinen.
Niet alleen uw kind maar ook u als ouder/verzorger heeft met de reuma te maken. Wij helpen ú dus ook.

Behandelteam

De kracht van revalidatie bij Basalt is dat wij werken met multidisciplinaire teams waarin behandelaars, elk vanuit hun eigen expertise, samenwerken. Elk kind krijgt een eigen behandelteam. Het team stimuleert u en uw kind om zelf de regie te nemen.

Uw kind krijgt een combinatie van bijvoorbeeld ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en bewegingsagogie. De duur van de behandeling hangt af van de situatie van uw kind en kan daardoor variëren van een eenmalig advies tot wekelijkse behandelingen gedurende een aantal maanden.

Zwemmen in warm water

Voor kinderen met reuma zijn sommige sporten te belastend. Zwemmen is vaak wel prettig voor ze, omdat er minder druk op hun gewrichten komt. Ons zwembad heeft water van 32°C . Daardoor ontspant het lichaam en wordt gewrichtspijn minder. Tegelijkertijd maakt zwemmen de spieren sterker, de gewrichten soepeler en de conditie beter.

Locaties: Leiden en Den Haag

 

 

Bij het expertiseteam DCD leert uw kind vaardigheden en slimme manieren om met zijn beperkingen om te gaan. Uw kind zit daardoor weer lekker in zijn vel, heeft zelfvertrouwen en durft weer mee te doen, bijvoorbeeld met gym en/of (buiten)spelen.

Bij de behandeling staan de wensen van u en uw kind centraal. Dát gaan we oefenen. 
Hulpvragen van uw kind kunnen zijn:

 • Ik wil bij gym meedoen met balspelen.
 • Ik wil me niet zo vaak stoten en minder vallen.
 • Ik wil mijn veters leren strikken.

En van de ouders:

 • Ik wil dat mijn kind bij het fietsen zijn hand durft uit te steken.
 • Kunt u mijn kind leren op school het schrijftempo bij te houden?
 • Help mijn kind om ervaringen logisch te verwoorden.
 • Help mijn kind een opdracht om te zetten in een handeling
 • Hoe krijgt mijn kind meer zelfvertrouwen?
 • Help mijn kind bij het leren zwemmen.
 • Kunt u mijn kind leren zijn emoties meer onder controle te krijgen?

Onze revalidatiearts vertelt er meer over in dit filmpje.

Locaties: Den Haag, Delft, Gouda en Leiden 

Sport- en spelgroep DCD

Voor kinderen met DCD heeft Basalt een speciale sportgroep: ‘All Stars’. In deze groep leren wij kinderen niet alleen om beter te bewegen, maar ook om contact te leggen met andere kinderen. Zo krijgen ze inzicht in hun eigen beweegmogelijkheden, maar leren ze ook beter te functioneren in een groep. Dat maakt het meedoen aan sociale activiteiten gemakkelijker. 
Het spel wordt regelmatig onderbroken om te bespreken wat er gebeurt, hoe het anders had gekund en hoe het nu verder moet.

Locatie: Leiden

Het doel van de behandeling van een kind met cerebrale parese (CP) is dat het zo zelfstandig mogelijk wordt. Wij willen graag dat uw kind het beste uit zichzelf kan halen, zodat het zich zo goed mogelijk redt, net als iedereen naar school gaat en plezier maakt. Samen met u en uw kind gaan wij op zoek naar de mogelijkheden. De vragen van uw gezin bepalend de inhoud van de revalidatiebehandeling en de doelen.

Behandelteam

De kracht van revalidatie bij Basalt is dat wij werken met multidisciplinaire teams waarin behandelaars, elk vanuit hun eigen expertise, samenwerken. Elk kind krijgt een eigen behandelteam. Het team stimuleert u en uw kind om zelf de regie te nemen.

Het behandelteam kan bestaan uit:

 • revalidatiearts
 • ergotherapeut
 • fysiotherapeut
 • logopedist
 • maatschappelijk werker
 • orthopedagoog/ psycholoog
 • revalidatietechnicus
 • bewegingsagoog
 • verpleegkundige
 • pedagogisch medewerker
 • diëtiste

Revalidatiedoelen

Afhankelijk van de problemen en vragen van u en uw kind stellen we revalidatiedoelen op. Voorbeelden hiervan zijn:

Voor uw kind:

 • leren communiceren
 • uitspraak verbeteren
 • stimuleren van de motorische ontwikkeling (beweging) van het kind
 • stimuleren van de spelontwikkeling
 • verbeteren van het lopen
 • leren fietsen
 • leren zichzelf aan- en uit te kleden
 • sportkeuze
 • tandenpoetsen, eten en drinken
 • verbeteren van kauwen en slikken
 • schoolse vaardigheden

Voor u:

 • omgaan met het gedrag van het kind
 • aanvragen van hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen
 • advies voor spelmateriaal
 • schoolkeuze

Locaties: Den Haag, Leiden , Delft en Gouda

Kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen problemen hebben met leren, bewegen en gedrag. Welke problemen dat zijn en hoe ernstig hangt af van de plaats en de ernst van de beschadiging.
De gevolgen van NAH zijn niet altijd aan de buitenkant te zien; vaak zijn er onzichtbare restverschijnselen. Misschien is uw kind minder belastbaar zijn of heeft het leerproblemen die niet of te laat worden herkend. Dit kan dan weer tot nieuwe, hardnekkige problemen leiden.

Behandeling

Niet alleen voor het kind, maar ook voor de ouders, het gezin en bekenden zijn de gevolgen van NAH vaak groot en ontwrichtend. De aanpak bij Basalt is dan ook gezinsgericht. Wij sluiten aan bij de vragen en de mogelijkheden van alle betrokkenen. We stimuleren daarbij ook het thuis oefenen van en met uw kind.
Meedoen aan het dagelijks leven en de kwaliteit van leven krijgen tijdens onze behandelingen veel aandacht. 

Behandelteam

De kracht van revalidatie bij Basalt is dat wij werken met multidisciplinaire teams waarin behandelaars, elk vanuit hun eigen expertise, samenwerken. Het gespecialiseerde behandelteam voor kinderen met NAH bestaat uit:

 • een revalidatiearts
 • fysiotherapeuten
 • ergotherapeuten
 • logopedisten
 • een neuropsycholoog
 • een maatschappelijk werker

Behandelduur

De duur van de behandeling is afhankelijk van de situatie en kan daardoor variëren van een eenmalig advies tot wekelijkse behandelingen gedurende een aantal maanden.

Locaties: Den Haag, Leiden , Delft en Gouda

NMA staat voor neuromusculaire aandoeningen, oftewel aandoeningen aan spieren en zenuwen.

Behandelteam

De kracht van revalidatie bij Basalt is dat wij werken met multidisciplinaire teams waarin behandelaars, elk vanuit hun eigen expertise, samenwerken. Basalt heeft een gespecialiseerd team voor kinderen met (NMA) dat helemaal wordt afgestemd op uw kind. Afhankelijk van zijn of haar situatie bestaat dit team uit:

 • revalidatiearts
 • zorgcoördinator
 • fysiotherapeut
 • ergotherapeut
 • orthopedagoog
 • psycholoog
 • maatschappelijk werker
 • logopedist
 • bewegingsagoog
 • diëtist

Zelfstandig

De teamleden doen er alles aan om uw kind zo zelfstandig mogelijk te laten opgroeien. Aan de hand van de hulpvragen en de resultaten van de screening maken zij samen met u (en uw kind) een revalidatieplan. Daarin staan de doelen en afspraken voor de komende periode en welke behandelaar waarvoor wordt ingeschakeld. Verslikt uw kind zich bijvoorbeeld vaak? Dan zetten wij een logopedist en/of diëtist in. Als uw kind graag wil leren fietsen of zwemmen een fysiotherapeut. Of een ergotherapeut als hij of zij netter wil leren schrijven of een te kleine rolstoel heeft. Zo maken we de behandeling helemaal op maat.

Uw kind leren loslaten

U heeft zelf ook een rol bij de revalidatie van uw kind. U zult hem of haar geleidelijk aan steeds meer zelfstandigheid moeten geven. Zeker als uw kind door een spieraandoening lichamelijk afhankelijker wordt, is dat soms best moeilijk. Wij helpen u bij het vinden van een manier die past bij u en uw kind. En we doen het stap voor stap.

Om de zelfstandigheid te stimuleren, mogen kinderen vanaf 12 jaar bij hun eigen behandelplanbespreking zijn. Vanaf 16 jaar verwáchten we zelfs dat uw kind zelf bij de teambespreking zit. U mag daar dan alleen nog op zijn of haar verzoek zelf aanwezig zijn. Uiteraard stemmen we dit alles af op wat uw kind (aan)kan.

Door de kinderen van jongs af aan te betrekken bij de behandeling en ze te leren hun doelen en wensen kenbaar te maken, leren ze voor zichzelf opkomen. Zo leren ze om zelfstandig hun eigen zorg te regelen.

Locaties: Den Haag, Leiden, Delft en Gouda

Wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling

We doen toegepast wetenschappelijk onderzoek om het revalidatieprogramma te evalueren en te verbeteren. Zodat wat wij doen echt bijdraagt aan de behandeldoelen van de patiënt. We deden o.a. onderzoek naar de kinderrevalidatie op onze locaties in Leiden en Delft. Klik op de afbeeldingen
voor een vergroting.

Resultaten kinderrevalidatie Delft

Resultaten kinderrevalidatie Leiden