Innovatie en het SmartLab

 


Bij Basalt verleggen patiënten hun grenzen, voor onszelf is dat niet anders. Alles wat bij Basalt te maken heeft met zorginnovatie en eHealth is ondergebracht in ons SmartLab. In dit SmartLab volgen wij de laatste technologische ontwikkelingen en ontwikkelen en testen wij samen met patiënten, behandelaren, bedrijven en studenten een uiteenlopend aantal oplossingen. Dit kan van alles zijn, van 3D geprinte orthopedische hulpmiddelen tot apps die patiënten ondersteunen bij het koken. Naast het SmartLab hebben we in onze kliniek in Den Haag voor patiënten een oefenwoning met de laatste innovatieve toepassingen bij elkaar.

Het SmartLab van Basalt herkent u aan het uiltje. In Den Haag en Leiden vindt u ons SmartLab op de begane grond, de deur staat open want u bent hier van harte welkom om binnen te lopen, in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen over eHealth oplossingen en nieuwe applicaties te testen.Alles over het SmartLab en onze projecten leest u hier.

Innovatieve ideeën
Het SmartLab staat als proeftuin voor aanvullingen op bestaande therapieën altijd open voor nieuwe ideeën. Heeft u als (ex)patiënt, mantelzorger, medewerker van Basalt een innovatie ingeving? Of heeft u een bedrijf dat een product of dienst wil laten toetsen? Stuur ons een e-mail!
 
Contact
Openingstijden maandag t/ vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Bezoekadres 
Vrederustlaan 180
2543SW 's-Gravenhage
smartlab@basaltrevalidatie.nl
070-359 359 3

Om koploper te blijven op het gebied van eHealth in innovatie is samenwerking met de eindgebruiker van applicaties en toepassingen essentieel. Om een goede inbreng van revalidanten te realiseren werkt Basalt inmiddels 3 jaar samen met een groeiende en representatieve groep ex-revalidanten: de innovatiepartners.

Wat doen innovatiepartners?

 • meedenken over plannen,
 • zelf vernieuwende ideeën aandragen,
 • innovaties mee ontwikkelen en uitproberen,
 • kritisch advies geven, ook ongevraagd.

Werkwijzeinnovatiepartners?

De innovatiepartners komen 4 x per jaar als groep bij elkaar op een dinsdagavond van 19.00-20.30 uur bij de Basalt vestiging aan de Vrederustlaan in Den Haag. Ook tussentijds worden de partners ingezet bij projecten die hun belangstelling hebben: individueel of in groepje. Vaak samen met studenten, professionals en bedrijven. Er is geen enkele verplichting. Voor elke avond of extra inzet wordt een cadeaubon als vergoeding gegeven.

Voorbeelden inzet innovatiepartners?

Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van het gebouw, eHealth of stimuleren van gezonde leefstijl en (aangepast) sporten. De uitdaging is om de innovatiepartners zoveel mogelijk en op het juiste moment bij projecten  betrekken.

Basalt is met het SmartLab koploper op het gebied van innovatie in revalidatie, wij zijn daar trots op. Onze mensen binnen het SmartLab zijn ervan overtuigd dat wij innovatie in de revalidatie samen waarmaken, het bewijs van deze overtuiging vindt u onderstaand in een opsomming van al onze lopende en afgeronde projecten.

FAST@Home

Doel: Realiseren en evalueren van een digitale revalidatieomgeving voor CVA-patiënten 
Op basis van de wensen en voorkeuren van patiënten en behandelaars is FAST@Home ontwikkeld, een digitale behandelomgeving. Hier hebben patiënten van Basalt toegang tot onder andere instructievideo’s voor fysieke en cognitieve oefeningen, een activiteitenmonitor en een dagboek, waar ook behandelaars of naasten in kunnen lezen. FAST@ HOME geeft patiënten en hun naasten meer regie. Door extra te oefenen herstellen zij sneller en door de informatie in FAST@Home weten zij meer over CVA.

SCORE

Doel: Beantwoorden van onderzoeksvragen voor analyse van behandelingsresultaten en publicatie daarvan
Sinds 2014 verzamelt Basalt in Den Haag en Leiden gegevens bij en van CVA-patiënten. Dit gebeurt vanaf de opname in de kliniek of vanaf de start van een poliklinisch traject en tot 30 maanden na ontslag. De onderzoeksvragen gaan over de structuur, het proces en de uitkomsten van de revalidatie. Op basis van deze analyse zijn al verschillende publicaties verschenen.
Status: Lopend
Contactpersonen: Sietske Tamminga, Winke Pont, Paulien Goossens, Thea Vliet Vlieland
Subsidie: Deels uitgevoerd met SKMS-subsidie

Zobest!

Vraag: Wat zijn de langetermijngevolgen van CVA voor de bovenste extremiteit (arm, schouder, hand, etc) Wat is de zorgbehoefte? 
Over deze studie zijn verschillende artikelen verschenen.
Status: Lopend
Contactpersonen: Henk Arwert, Jorit Meesters, Thea Vliet Vlieland
Subsidie: Deels Landsteinerstichting

Brainpower

Vraag: Wat zijn de gevolgen van NAH op slaap en vermoeidheid bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen?
Status: Lopend
Contactpersonen: Frederieke van Markus, Jorit Meesters, Thea Vliet Vlieland

ZuPER

Doel: de zorg voor patiënten na reanimatie verbeteren, met name patiënten met cognitieve klachten na reanimatie 
Sinds 2011 zijn gegevens verzameld en onderzoeksvragen beantwoord. Op basis hiervan zijn verschillende wetenschappelijke artikelen geschreven en presentaties gegeven. Ook verscheen een handboek voor de revalidatie van patiënten na reanimatie.
Status: Lopend
Contactpersonen: Liesbeth Boyce en Paulien Goossens
Subsidie: Deels ZonMW, deels SKMS

CP-FAIME

Vraagstelling: Wat is de impact op het gezin als een kind cerebrale parese (CP) heeft? Hoe ervaren/ervoeren de ouders de psychosociale zorg en informatie rondom CP? Wat zijn hun wensen op dit gebied?
Status: Lopend sinds 2017 (in samenwerking met LUMC)
Contactpersonen: Menno van der Holst en Thea Vliet Vlieland

MEEDOEN?!

Vraag: Hoe is de ontwikkeling van kinderen en jongeren waar het gaat om hun participatie in de maatschappij, het functioneren van het gezin en de kwaliteit van leven na de diagnose niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Welke factoren hebben hier invloed op? Hoe past ons behandelaanbod hierin?
Een belangrijk doel van revalidatie is om patiënten en gezinnen zo goed mogelijk te laten meedoen in de maatschappij en het dagelijks leven. Er is nog erg weinig bekend over de langetermijngevolgen van NAH voor kinderen van 4 tot 12 jaar en jongeren van 13-25 jaar die met NAH zijn aangemeld bij een revalidatiecentrum. 
Status: Lopend
Contactpersoon: Arend de Kloet
Subsidie: Hersenstichting en Fonds Nuts Ohra

Patiëntactivatie na longrevalidatie

Vraag: Zijn patiënten met een chronische longaandoening na longevalidatie actiever bezig met hun gezondheid? Welke factoren spelen hierbij een rol?
Longrevalidatie is niet alleen bedoeld om de fysieke en psychologische toestand van patiënten met een chronische longaandoening te verbeteren, maar ook hun zelfmanagement en gezondheidsgedrag. 
Status: Lopend
Contactpersonen: Steffi Janssen en Jannie Abbink

Eerstelijns CVA-netwerken

Doel: in kaart brengen van de structuur, het proces en de uitkomsten van eerstelijns CVA-netwerken in Nederland. 
Het resultaat van dit onderzoek is een rapport en een website;. Op basis van de inventarisatie ondersteunt en monitort IQ+R de ontwikkeling van netwerken in Leiden en Den Haag. 
Status: inventarisatie afgerond, vervolg onderzoek lopend
Contactpersonen: Paulien Goossens en Félicie van Vree
Subsidie: SKMS

Onderzoeks- en innovatiepartners

Doel: Input voor onderzoek ophalen bij (ex)patiënten
Basalt wil patiënten betrekken bij onderzoek en innovatie. In Leiden is sinds 2011 een groep (ex)patiënten met NAH als onderzoekspartner betrokken bij de onderzoekslijn NAH. Drie keer per jaar komen zij bij elkaar om onderzoeksvragen, - opzet en -resultaten te bespreken. In Den Haag is sinds 2015 een groep (ex-)patiënten (nu 15, uitbreiding naar 25) op vergelijkbare wijze betrokken bij innovaties. 
Status: doorlopend 
Contactpersonen: Arend de Kloet en Félicie van Vree

Breinstraat en Social Participation and Navigation (SPAN)

Vraag: Kan de Breinstraat-app worden aangevuld met een behandeloptie zoals SPAN, die behandeling/begeleiding en monitoring op afstand mogelijk maakt? Zo ja, hoe?
De Breinstraat-app is opgezet om kinderen en jongvolwassenen

 • te informeren over NAH door:
  • een animatiefilm met uitleg over wat NAH is.
  • links naar andere bronnen over NAH
 • inzicht te geven in het te verwachten traject o.a. zorg en terug naar school (‘straat van herstel’ met animaties en tips)
 • ze hun eigen verhaal te laten optekenen in hun ‘hersenletselpaspoort’. Dit kunnen ze ook delen met anderen.

De Hersenstichting heeft de app overgedragen aan Heliomare, Basalt en BreinSupport voor duurzame implementatie in Nederland. 
Status: Aanvraag in voorbereiding
Contactpersonen: Arend de Kloet (i.s.m. Coen van Bennekom, Martine Kapitein)

 

 

 

Van veel onderzoeken die wij deden, hebben we infographics gemaakt.

(Op sommige resultaatkaarten staat 'Rijnlands Revalidatie Centrum'. Dit zijn onderzoeken van voor de fusie tussen Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie tot Basalt. Zij hebben in de meeste gevallen betrekking op patiënten die in Leiden revalideerden.)

 

 

Neurologische patiënten
Cognitieve problemen bij reanimatiepatiënten

Hartpatiënten
Effecten hartrevalidatie

Oncologische patiënten
Evaluatie oncologische revalidatie Leiden
Evaludatie oncologische revalidatie Den Haag
Effect revalidatie voor hematologische patiënten
Evaluatie revalidatie bij longkanker

Chronische-pijnpatiënten
Evaluatie Pijnrevalidatie
Lange-termijneffecten Pijnrevalidatie

Jongeren
Participatie jong volwassenen met Erbse Parese

Kinderen
Beoordeling Kinderrevalidatie

Algemeen
Beoordeling revalidatiebehandeling Volwassenen
Verbetering kwaliteit van leven door revalidatie