Samenwerking

 • Alrijne Alphen aan den Rijn
  Onze vestiging in Alphen aan den Rijn werkt nauw samen met de fysiotherapie-afdelingen van het ziekenhuis en het verpleeghuis van de Alrijne Zorggroep. De revalidatiearts van onze vestiging in Alphen aan den Rijn is lid van de medische staf van het ziekenhuis en verzorgt daar ook consulten.

  Alrijne Leiden
  De samenwerking met Alrijne Leiden is vooral gericht op de hart-longrevalidatie. Een van onze revalidatieartsen is lid van de medische staf en verzorgt consulten in het ziekenhuis.

  Alrijne Leiderdorp
  In Leiderdorp zijn de meeste klinische bedden en daar doen onze revalidatieartsen consulten. Er is daarnaast ook een polikliniek revalidatie in het Alrijne. Daar worden intakes gedaan. De revalidatiearts maakt deel uit van het diabetisch voetenspreekuur. Er is ook een technisch spreekuur. 

  Afasiecentrum Leiderdorp e.o.
  Het Afasiecentrum in Leiderdorp biedt behandeling en begeleiding aan mensen met afasie, met als doel om hen actiever deel te laten nemen aan het sociaal en maatschappelijk leven. Basalt Leiden werk nauw samen met het Afasiecentrum, waarmee de brug geslagen wordt van intensieve revalidatietherapie naar groepsbehandeling. Middels een grote variatie aan activiteiten wordt een invulling gegeven aan persoonlijke leerdoelen van de cliënten. Daarnaast is er aandacht voor lotgenotencontact. Kijk voor meer informatie op https://www.gemiva-svg.nl/afasiecentrum.

  Curium-LUMC
  Curium-LUMC is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De afdeling Kinderrevalidatie werkt samen met dit centrum op het gebied van onverklaarbare pijnklachten bij kinderen.

  HagaZiekenhuis
  Sinds 1 januari is Basalt verantwoordelijk voor het volledige pakket aan revalidatiegeneeskundige zorg voor volwassenen en kinderen in het HagaZiekenhuis. Vanuit de HagaZiekenhuizen zijn onze revalidatieartsen deel van het team van specialisten rond een specifieke patiënt. Zodra de patiënt uit het ziekenhuis ontslagen wordt, blijft de patient gedurende de gehele revalidatie onder behandeling van Basalt of de revalidatieartsen van Basalt. De patient is in het HagaZiekenhuis al een patiënt van Basalt geworden. Verdere behandeling kan verlopen vanuit de polikliniek in het HagaZiekenhuis of een van de andere Basalt locaties, een vervolg opname in een van de klinieken van Basalt is ook mogelijk.

  Met een doorverwijzing van de huisarts kunnen patiënten ook terecht bij de revalidatieartsen van Basalt in het HagaZiekenhuis.

  Hanssen Footcare
  Hanssen Footcare is gespecialiseerd in voetzorg en schoenen op maat. De voetspecialisten van Hanssen Footcare zijn ervaren orthopedisch schoentechnici, zij maken schoenen voor iedere voetvorm. Zij staan voor professionele voetanalyse, advies, maatschoenen, hulpmiddelen en voetverzorging. De voetspecialisten van Hanssen Footcare zijn iedere woensdag en donderdag aanwezig op de Basalt locatie in Leiden. Alle patiënten kunnen bij hen terecht met vragen over voeten en voetklachten. 

  Integrale vroeghulp
  In Den Haag, Delft en Gouda vormt de Kinderrevalidatie een belangrijk onderdeel van de Integrale Vroeghulp. In samenwerking met organisaties als MEE, het Centrum voor Jeugd en Gezin en andere zorginstellingen is een laagdrempelige zorgstructuur georganiseerd, die er op gericht is zeer jonge kinderen met een ontwikkelingsstoornis in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld te krijgen en een gericht (behandel)advies uit te brengen. Voor meer informatie: www.integralevroeghulp.nl.

  Koninklijke Visio
  Basalt en Koninklijke Visio slaan de handen ineen op het gebied van wederzijdse doorverwijzing. Door de ontwikkeling van een multidisciplinair zorgaanbod en het aangaan van deze samenwerking ontstaat er een laagdrempelige, toegankelijke en zichtbare ketenzorg; efficiënt en kwalitatief beter.

  Leids Universitair Medisch Centrum
  Een deel van onze eerste consulten vindt in het LUMC plaats. We werken ook samen aan de opleiding voor revalidatiearts. 

  Rivierduinen
  We hebben specifieke samenwerkingsafspraken voor patiënten met hersenletsel (dat is met de afdeling neuropsychiatrie van Rivierduinen). Ook hebben we verwijsafspraken voor onze patiënten die ggz-zorg behoeven. Een van de psychiaters van Rivierduinen verzorgt de consulten in onze kliniek.

  Scholen
  De afdeling kinderrevalidatie van Basalt werkt nauw samen met scholen voor speciaal onderwijs (SO), speciaal basisonderwijs (SBO) en voorgezet speciaal onderwijs (VSO). Uitgangspunt hierbij is één kind, één plan (EKEP keurmerk). Onderwijsdoelen en revalidatiedoelen worden voortdurend op elkaar afgestemd. Een belangrijke samenwerkingspartner is Resonans, een overkoepelende onderwijsorganisatie van verschillende speciaal onderwijsscholen in de regio. Basalt en alle samenwerkende scholen hebben eenzelfde doel voor ogen: kinderen stimuleren in hun zelfstandigheid, ontwikkeling en zelfredzaamheid. Basalt zet ook therapeutische ondersteuning in bij onderwijsactiviteiten. 

  • Basalt Delft verzorgt de revalidatiebehandelingen voor SO- en VSO-leerlingen van de Maurice Maeterlinckschool (Resonans) met een lichamelijke of meervoudige beperking.
  • Basalt Den Haag zet behandelteams in voor de SO- en VSO-leerlingen van De Piramide, een school voor leerlingen met een lichamelijke beperking.
  • Tyltylcentrum De Witte Vogel (Resonans) in Den Haag biedt een integraal aanbod van vorming, onderwijs en revalidatiebehandeling aan SO- en VSO-leerlingen met een (ernstig) meervoudige beperking. Daarnaast is er voor kinderen van 0 - 4 jaar een KDC, waar Basalt ook de revalidatiebehandelingen verzorgt.
  • Mytylschool de Thermiek (Resonans) is met een corridor verbonden met Basalt Leiden. De Thermiek is een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Zij zijn gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met lichamelijke en meervoudige beperkingen. Ook bieden zij passend onderwijs en aanvullende zorg aan leerlingen die langdurig ziek zijn.
  • Praktijkcollege het Metrum (Resonans). Basalt Leiden biedt revalidatiebehandeling aan leerlingen met een verstandelijke beperking die (zeer) moeilijk lerend zijn.

  Kinderdagcentra en medisch kinderdagverblijven
  Basalt heeft samenwerkingsverbanden met kinderdagcentra en medisch kinderdagverblijven. Deze samenwerkingen verschillen per locatie en worden op verschillende manieren vormgegeven. In onze regio’s werken we onder andere samen met Ipse de BruggenMiddinCitykidsde Schavuiten en Gemiva.

  • KDC Aandachtslab
  • KDC De Witte Vogel (Middin)
  • Woonvorm 'Binnenklingen' (Middin) 
  • KDC Zonnehof (Middin) 
  • KDC Prisma (het Raamwerk) 
  • KDC De Honingraat (Ipse de Bruggen)
  • Verpleegkundig kinderdagverblijf de Schavuiten 
  • KDC Moskousingel (Middin) (op aanvraag)
  • AC Waldeck (Middin) (op aanvraag) 

  Sleutelnet Leiden
  Sleutelnet is het samenwerkingsverband van de zorgpartijen in de regio Zuid-Holland Noord op het gebied van zorgcommunicatie. Sleutelnet heeft als doelstelling het in stand houden, uitbreiden en doorontwikkelen van elektronische gegevensuitwisseling binnen de regio.

  CVA patiënten
  Jaarlijks krijgen in Nederland rond de 45.000 mensen een beroerte (CVA). Deze groep patiënten kan te maken hebben met veel verschillende zorginstellingen waaronder ziekenhuizen, revalidatiecentra, eerstelijnstherapeuten, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en huisartsen. Om de zorg rond de CVA-patiënt goed te organiseren, nemen wij deel aan samenwerkingsverbanden zoals Transmuralis (regio Leiden), de CVA-keten Haaglanden en Neuronet (eerstelijnsnetwerk). Samen met andere zorginstellingen werken we aan o.a. kortere wachttijden, de juiste zorg op het juiste moment en een betere overdracht tussen zorgverleners. 

  (Diagnosegerelateerde) Zorgketens
  Er is samenwerking met ketenpartners op het gebied van de CVA-zorg, de MS-zorg, de hartrevalidatieketen, pijnrevalidatie en de kinderrevalidatie.

 • Op het gebied van onderzoek werkt Basalt nauw samen met het LUMC, de Haagse Hogeschool, de Hogeschool Leiden, regionale ziekenhuizen en de Medical Delta. Eén van die samenwerkingen is het lectoraat Revalidatie, dat onderzoek doet op het gebied van participatie, (aangepast) bewegen en sporten en e-revalidatie. Daarnaast werkt Basalt mee aan verschillende (landelijke) onderzoeken van andere revalidatiecentra en ziekenhuizen.

 • Basalt werkt op het gebied van innovatie samen het de Haagse Hogeschool in het SmartLab. Daarnaast zijn er verschillende samenwerkingsverbanden rond innovatie binnen de Medical Delta en met gemeenten (Den Haag, Leiden). In het SmartLab werkt Basalt verder samen met partners uit het MKB.

  Het SmartLab toetst innovatieve producten en diensten op bruikbaarheid binnen de (revalidatie)zorg.  Dit gebeurt in nauwe samenwerking met zorgprofessionals, onderwijs en ontwikkelaars. eHealth-ontwikkelingen, die toegevoegde waarde voor de patiënt opleveren, worden ingezet als regulier onderdeel van onze zorg. Basalt is met het SmartLab koploper op het gebied van revalidatie-innovatie.

 • In samenwerking met het LUMC bieden wij interne opleidingsplaatsen voor revalidatieartsen.
  Basalt werkt samen met de Haagse Hogeschool en de Hogeschool Leiden en heeft dit vastgelegd in een overeenkomst voor duurzame samenwerking. De samenwerking komt onder meer tot uiting in het aanbieden van stageplaatsen, Minoren, leergemeenschappen en uitwisseling van docenten/inhoudsdeskundigen.