Opleiding tot revalidatiearts (post-universitair niveau)

Je volgt de 4-jarige opleiding tot revalidatiearts in het opleidingscircuit OOR Leiden. Dit circuit bestaat uit een aantal opleidingsinstellingen die hun krachten bundelen met behoud van hun eigen karakter. Basalt werkt intensief samen met het LUMC, het Reinier de Graaf Gasthuis en het Haaglanden Medisch Centrum. Binnen het opleidingscircuit zijn twee opleidingslussen te onderscheiden, de Lus Leiden en de Lus Den Haag. Aiossen stromen in één van beide lussen in. Op gebied van scholing en wetenschappelijk onderzoek wordt nauw samengewerkt. De opleiding richt zich op activiteit gericht opleiden (EPA’s), de aios heeft de regie; je maakt samen met je opleider als coach je opleiding op maat. Je bent zelf verantwoordelijk voor je leerproces waarbij opleidingsdoelstellingen gekoppeld worden aan de dagelijkse praktijk. De opleidingsgroep faciliteert jouw leren. De opleiding speelt in op ontwikkelingen in de maatschappij en er is aandacht voor specifieke thema’s, zoals samen werken aan eigen regie, netwerkgeneeskunde, innovaties en een gezonde leefstijl en gezond gedrag. Deze thema’s zijn verweven in de EPA’s.

OOR Leiden

Basalt maakt deel uit van de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Leiden. OOR Leiden is uniek, dankzij de grootste dichtheid aan opleidingsmogelijkheden binnen het kleinste aantal vierkante kilometers en diversiteit op het gebied van werken en leren, wonen en sociale activiteiten. Revalidatiegeneeskunde OOR Leiden heeft een relatief groot adherentie gebied; circa 2 miljoen inwoners. Het kent een gevarieerde en complexe patiënt-problematiek, zowel in het LUMC als in STZ ziekenhuizen. Met dit ruime aanbod aan patiëntenzorg kunnen we de opleidingsdoelstellingen uitstekend borgen. Daarnaast profiteert de aios van de vele topreferente verwijsstromen van het LUMC, waarbij ook de bijzondere ziektebeelden de kwaliteit van de opleiding voeden.

Gezondheidsinnovatie

De revalidatiegeneeskunde is stevig ingebed binnen de Medical Delta, dat in 2006 is opgezet als een samenwerkingsverband tussen LUMC, Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit en Erasmus Medisch Centrum. De ambitie van Medical Delta is om de gezondheidsinnovatie regio van Nederland te worden, waarbij innovaties op gebied van de Life sciences, gezondheid en technologie bijdragen aan duurzame gezondheidszorg. Basalt wil het voortouw nemen in het zoeken naar antwoorden waar we in onze behandeling tegenaan lopen en voert om deze reden toegepast wetenschappelijk onderzoek uit. Naast het ontwikkelen van nieuwe kennis vergroot het doen van wetenschappelijk onderzoek bij aiossen het inzicht dat keuze in een behandeling onderbouwd moet worden met evidence. Het uitgangspunt van Basalt is dat het (ontwikkel)onderzoek moet bijdragen aan de behandeling. Huidige onderzoekslijnen zijn Doelmatigheid (SCORE onderzoek), E-health, Aangepast sporten en bewegen en Participatie. Het onderzoek richt zich met name op mensen met NAH (CVA) en CP. De verdergaande samenwerking met het LUMC kan leiden tot een uitbreiding van onderzoekslijnen, dat zal zich de komende jaren uitkristalliseren.

Stage op maat

Tijdens de opleiding doorloop je een aantal stages. Hoe lang je op een stage werkzaam bent, wordt mede bepaald door eerdere ervaring (eerder behaalde competenties) als de wijze waarop (snelheid waarmee) je je nieuwe competenties eigen maakt. Opleiden is maatwerk en de opleidingsduur wordt geïndividualiseerd. Naast aandacht voor het geïndividualiseerd versnellen, is er ook aandacht voor opleiden op maat; het zogenaamde kwalitatief individualiseren. Op iedere stageplek wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met individuele wensen en leerdoelen, gegeven de kaders van het landelijke opleidingsplan Revalidatiegeneeskunde Beter in Beweging, 3e editie, juli 2020. Leeractiviteiten worden hierop afgestemd. Ook zijn er mogelijkheden voor leeractiviteiten ter verdieping. De volgende opleidingsonderdelen worden tijdens de opleiding doorlopen:

 • Klinische revalidatiebehandeling volwassenen (Basalt Leiden of Basalt Den Haag);
 • Poliklinisch spreekuur en intercollegiaal consult in een ziekenhuis (Leids Universitair Medisch Centrum, Reinier de Graaf Gasthuis, Haaglanden Medisch Centrum);
 • Poliklinisch spreekuur en poliklinische revalidatiebehandeling in een revalidatiecentrum volwassenen (Basalt Leiden, Delft, Den Haag of Den Haag Westeinde);
 • Poliklinische revalidatiebehandeling kinderen (Basalt Leiden, Delft of Den Haag));
 • Verdiepingsstage;

Basalt biedt mogelijkheden voor verdieping tijdens de opleiding

Tijdens een verdiepingsstage kan een aios zich verdiepen in een medisch inhoudelijk thema (bv spasticiteit), een bepaalde werkcontext (algemeen ziekenhuis, academisch ziekenhuis, revalidatiecentrum), in een of meer van de generieke activiteiten (zoals leiding geven en organiseren, wetenschap of onderwijs en supervisie) en/of in een of meerdere actueel maatschappelijke thema’s ( bv kwetsbare ouderen, doelmatigheid, patientveiligheid of innovatie). Aiossen worden gemotiveerd in een vroeg stadium na te denken over een verdiepingsstage en mogelijkheden tot profilering. De opleiding leidt namelijk tot breed inzetbare revalidatieartsen op en om in te kunnen spelen op specifieke voorkeuren van aiossen en om zich enigszins te kunnen onderscheiden op de arbeidsmarkt krijgt de aios de kans tot verdieping. Hiermee kan de aios zich profileren en kiest hij wat voor specialist hij wil worden. Iedere aios heeft verplicht aan het einde van de opleiding een verdiepingsstage van in de regel een duur van een half jaar. Zij zijn in samenspraak met de oordelend opleiders van Basalt vrij in hun keuze voor de verdiepingsstage.

Binnen het opleidingscircuit Revalidatiegeneeskunde OOR Leiden zijn er diverse mogelijkheden voor verdieping:

 1. Schoolgaande Jeugd (4 tot 18 jaar), gericht op NMA, KOLK, DCD, JOP – Basalt Leiden;
 2. Revalidatie voor jongeren 14-25 jaar – Basalt Den Haag;
 3. ALS en langzaam progressieve neuromusculaire en neurodegeneratieve aandoeningen – Basalt Den Haag;
 4. Spasticiteitsbehandeling bij volwassenen en kinderen – Reinier de Graaf Gasthuis/Basalt Delft;
 5. Kinderrevalidatie (0 tot 4 jaar/vroegbehandeling) – Basalt Den Haag;
 6. Academische verdiepingsstage – LUMC;
 7. Multitrauma – Haaglanden Medisch Centrum.

Meer informatie over deze verdiepingsstages is te vinden via www.opleidingsetalage.nl
De huidige verdiepingsstages zullen tevens beschreven gaan worden volgens een nieuw format, zoals aangegeven in het nieuwe landelijke opleidingsplan Beter in Beweging.

Wat komt er aan bod?

Per (opleidings)stage komen diverse bouwstenen van de opleiding aan bod. In de lokale opleidingsplannen per opleidingsinstelling is weergegeven wat verwacht wordt in de ontwikkeling van de aios op gebied van kennis (medisch inhoudelijke thema’s en thema overstijgende kennis/lijnleren), generieke activiteiten en vaardigheden (de EPA’s).
De aiossen in het OOR Leiden volgen onderwijs zowel op lokaal, regionaal als op landelijk niveau. Zo is er een maandelijkse regionale onderwijsdag op vrijdag voor alle aiossen in het circuit. De wetenschappelijke vorming van de aios is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot revalidatiearts in OOR Leiden. De wetenschappelijk vorming is enerzijds geborgd in het onderwijs (een specifiek onderwijscurriculum wetenschappelijke vorming) en anderzijds in het zelfstandig uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek.
Het doen van wetenschappelijk onderzoek als onderdeel van de opleiding tot revalidatiearts heeft ten doel het vergroten en ontwikkelen van (nieuwe) kennis en onderzoekvaardigheden, het verbeteren van het beoordelen van wetenschappelijke literatuur en het verwerven van een wetenschappelijke attitude. In deze attitude wordt ‘evidence based practice’ een tweede natuur. 
Ook is er een scherpe focus op kennis van anatomie, opdat je als aios leert klachten van het houdings- en bewegingsapparaat zo optimaal mogelijk te behandelen. Jaarlijks krijgen de aios de gelegenheid discipline-overstijgend onderwijs bij te wonen, afgestemd op eigen leerdoelen en leerwensen. Er is veel  aandacht voor persoonlijke ontwikkeling (ontwikkelassessment, mogelijkheid tot individuele coaching en intervisie).

Interesse?

Mocht je interesse hebben om bij ons in opleiding te komen, dan is er de mogelijkheid om een dagje mee te lopen. Tot aanbeveling strekt eerder opgedane werkervaring in de patiëntenzorg, in specifiek de medisch-specialistische revalidatie alsmede ervaring in het doen van wetenschappelijk onderzoek.
 
Aios aan het woord
De artsen in opleiding tot specialist zeggen desgevraagd over hun werkzaamheden bij Basalt:

 • “Goede sfeer.”
 • “De lijntjes zijn kort, waardoor laagdrempelig overleg bijna altijd mogelijk is.”
 • “Duidelijk, goed opgebouwd opleidingsschema.”
 • “Betrokken, kundige en enthousiaste opleiders.”
 • “Er heerst een heel fijn opleidingsklimaat waar de aios zichzelf in alle veiligheid kan ontplooien.”
 • “Het is een voordeel dat zowel de ziekenhuis-, poli- als de kliniekstage 1 jaar achtereenvolgend op dezelfde werkplek plaatsvinden. Zodoende kun je patiënten echt goed volgen en een langdurige behandelrelatie opbouwen. Je bent ook relatief veel minder aan het inwerken”.
 • “Er is persoonlijke aandacht voor de mens achter de aios.”
 • “De nauwe samenwerking met het academisch ziekenhuis (LUMC) maakt dat ook de complexe en multidisciplinaire revalidatiezorg binnen het ziekenhuis goed aan bod komt (bijvoorbeeld plexusspreekuur en botulinebehandeling).”
 • “Mogelijkheid om je individuele opleidingsplan in te richten naar eigen voorkeur/interesse middels etalagestage.”

Opleider revalidatiearts aan het woord

“Wij willen aios helpen zich te ontwikkelen tot bevlogen en kundige revalidatieartsen die met zelfvertrouwen en enthousiasme hun vak uitoefenen. Hierbij zijn de volgende drie kernwaarden van belang:

 1. De opleiding is op maat met persoonlijke aandacht.
  Binnen Basalt zijn gemiddeld, met een instroom van 3 aios per jaar, 12 aios in opleiding. Persoonlijke aandacht is alleen mogelijk als je elkaar kent. Dit wordt mogelijk gemaakt door de laagdrempelige bereikbaarheid, de gesprekken die gevoerd worden in het kader van de opleiding en de informele activiteiten, zoals gezamenlijke lunches of samen een drankje drinken. Als opleiders bewaken wij het op maat gesneden programma, waarbij een goede balans tussen werk en privé belangrijk is.
   
 2. De opleiding kenmerkt zich door een veilig en stimulerend opleidingsklimaat.
  Als opleider en supervisor laten wij zien dat wij trots zijn op onze professie en vormen wij inspirerende rolmodellen. Hoe willen jullie het later zelf doen, en hoe absoluut niet? Wat voor dokter ben je? Onze aios krijgen optimale kansen om te leren en ontvangen respectvolle feedback. We streven transparantie na en verwachten dit ook van de aios.
   
 3. De opleiding richt zich op de ontwikkeling van bekwaamheid in klinische en niet-klinische kenmerkende activiteiten van de revalidatiearts en generieke medisch-specialistische activiteiten.
  De aios wordt dus opgeleid tot medisch specialist en professional, maar ook tot coach (motiveren en samen beslissen), interprofessioneel samenwerker (teamspeler en netwerker), innovator (kwaliteitsverbetering), gezondheidsbevorderaar (gezonde leefstijl), leidende verbinder en professional in balans (eigen grenzen kennen en om feedback vragen). Deze rollen beschrijven de kwaliteiten van de revalidatiearts en zijn gebaseerd op de oorspronkelijke CanMeds-rollen, de kerncompetenties.

Mogelijkheden voor co-assistenten

Voor co-assistenten Geneeskunde organiseren wij samen met de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het LUMC keuze-coschappen of semi-arts stages. Je start in het LUMC en komt na twee weken naar Basalt. De verdere indeling hangt af van beschikbaarheid en je persoonlijke leerdoelen. Ook zijn er mogelijkheden voor een ‘dedicated’ schakeljaar Revalidatiegeneeskunde.
Aanmelden kan bij de heer dr. D. Steenbeek, revalidatiearts LUMC. Wil je meer weten over het gedeelte bij Basalt Leiden? Neem dan contact op via leerhuis@basaltrevalidatie.nl.

Solliciteren

Ieder jaar heeft er 1 sollicitatieronde plaats rond september/oktober, waarin de opleidingsplekken worden verdeeld. Er is één instroomplaats per jaar in Leiden en 2 in Den Haag. De oproep voor deze sollicitatierondes wordt geplaatst op de landelijke website voor revalidatieartsen en op de website van Basalt. Voor meer informatie kun je informatie opnemen met: