Schoolgaande jeugd

Bij Basalt zien we een grote diversiteit aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 20 jaar die vanwege een aangeboren of niet-aangeboren aandoening één of meerdere keren per week naar ons revalidatiecentrum komen voor behandeling. Zij worden gezien door behandelaars die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken en behandelen van kinderen vanaf 4 jaar (team schoolgaande jeugd). 

Tijdens de revalidatiebehandeling kijken we naar de mogelijkheden en beperkingen van uw kind.  Op de basisschool ontwikkelt uw kind basisvaardigheden zoals schrijven, rekenen en omgaan met leeftijdsgenootjes. Basalt werkt samen met Mytyl- en tyltylscholen voor kinderen met een lichamelijke beperking en/of langdurige ziekte. Zij worden in overleg met school behandeld tijdens schooltijd. Ook zien we binnen Basalt kinderen die op een andere school zitten en buiten schooltijd naar Basalt komen voor poliklinische revalidatiebehandeling. Voor beide doelgroepen geldt dat nauw overleg plaatsvindt met de betrokken klassenleiding.

Tijdens het voortgezet onderwijs ligt het accent op zelfstandigheid en opleiding. De behandeling is erop gericht om samen met uw kind te werken aan het oplossen of verminderen van wat hij of zij als probleem ervaart. Dit kan zijn op het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit, communicatie en verzorging. Basalt heeft een samenwerking met een aantal VSO scholen voor leerlingen met een lichamelijke beperking en/of een langdurige ziekte. Daarnaast worden zij ook behandeld in het team Poliklinische Revalidatie Jongeren (PRJ), dat bestaat uit therapeuten van zowel de volwassenafdeling als de kinderafdeling.

 • Één kind, één plan

  Bij Basalt werken we volgens het EKEP-model: één kind, één plan. Voor het beste resultaat thuis en op school vindt er nauw overleg plaats tussen de therapeuten van Basalt, ouders, leerkrachten en eventuele andere hulpverleners van uw kind. De hulpvragen van u en uw kind staan hierbij centraal. Dit leidt tot een integrale aanpak waarbij de onderwijsdoelen en revalidatiedoelen voortdurend op elkaar worden afgestemd. Met het EKEP-model zorgen we ervoor dat het overleg tussen de teamleden onderling en het overleg met u en uw kind zo helder mogelijk verloopt. 

  Samenwerking scholen

  De afdeling Kinderrevalidatie van Basalt werkt nauw samen met scholen voor speciaal onderwijs (SO), speciaal basisonderwijs (SBO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Meer informatie hierover vindt u op de pagina samenwerkingen.

  Samenwerkingsverband passend onderwijs

  Binnen het basisonderwijs bestaat het samenwerkingsverband Passend Onderwijs met daarin reguliere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en scholen voor speciaal onderwijs (SO) uit de regio van de clusters 3 en 4.

  Het doel van dit samenwerkingsverband is om alle leerlingen die binnen de regio wonen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Scholen binnen het samenwerkingsverband maken daarom afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

 • Individuele behandeling

  Wanneer uw kind vooral persoonlijke begeleiding nodig heeft, biedt individuele therapie een oplossing. Bij individuele behandelingen komt uw kind op verschillende dagen en tijden van de week - met of zonder ouders - voor behandeling bij één of meerdere behandelaars. Uw kind wordt dan behandeld door bijvoorbeeld een logopedist, ergotherapeut, orthopedagoog/psycholoog of fysiotherapeut.

  Combinatiebehandeling

  Bij een combinatiebehandeling wordt uw kind door twee of meerdere behandelaars tegelijkertijd behandeld, ieder vanuit hun eigen invalshoek. Bijvoorbeeld een combinatiebehandeling van een logopedist en een ergotherapeut die samen naar het eten en drinken kijken in relatie tot de zithouding van het kind.

  Groepsbehandelingen

  Kinderen kijken naar elkaar en leren van elkaar. Vaak vinden ze het fijn om contact te hebben met kinderen die dezelfde problemen en uitdagingen ervaren. Groepsbehandelingen kunnen daarom heel effectief zijn. De duur en intensiteit van onze groepsbehandelingen variëren.

 • Sommige jonge kinderen hebben na een hersenbeschadiging een sterk verhoogd risico op asymmetrie in het gebruik van arm en hand. Dat wil zeggen dat zij een arm of hand niet of nauwelijks

  gebruiken. Deze kinderen kunnen terecht in de Piratengroep. Verkleed als piraat die ‘gewond’ is geraakt krijgen de kinderen een mitella om de goede arm, zodat zij spelenderwijs leren om de mogelijkheden van hun aangedane arm te benutten. Behalve deze Constraint Induced Movement Therapie (voorkeurshand in de mitella) passen we in de Piratengroep ook Bimanuele Training toe, waarbij de kinderen tweehandig werken.  Zij worden daarbij gestimuleerd door onze ervaren ergotherapeuten, fysiotherapeuten en pedagogisch medewerkers. De groep bestaat uit vijf of zes kinderen en de behandeling duurt acht weken. De kinderen komen drie middagen per week bij elkaar.

  Locatie(s): Den Haag, Delft

 • Kinderen met een asymmetrische handfunctie als gevolg van Cerebrale Parese lopen in het dagelijks leven tegen allerlei praktische problemen aan die grote invloed kunnen hebben op de zelfredzaamheid. Thuis, op de sportclub, bij vrienden en op school. Voor deze kinderen van 8 t/m 13 jaar biedt Basalt de groepsbehandeling Handig 2 Handig (H2H). H2H is een behandelgroep van één week in de zomervakantie, waarbij de kinderen vijf dagen van 9.00 tot 17.00 uur aan de slag gaan met een team van ergotherapeuten, fysiotherapeuten en een orthopedagoog/psycholoog. Tijdens deze week wordt er volgens de principes van Constraint Induced Movement Therapy (voorkeurshand in de sling) en Bimanuele Training (tweehandig werken) aan de eigen doelen van het kind gewerkt. Omdat het bij kinderen in deze leeftijdsgroep belangrijk is dat ze zélf het geleerde toepassen in de school- en thuissituatie, wordt er ook kennis overgedragen over hoe het kind zelfstandig tweehandig kan werken.

  Locatie(s): Den Haag, Delft

 • Kinderen kunnen het om allerlei redenen lastig vinden om mee te komen met leeftijdsgenoten tijdens het sporten, de schoolgym of het buitenspelen. Bijvoorbeeld door problemen met de grove motoriek (zoals DCD) of obesitas. Basalt heeft verschillende beweeggroepen / gymgroepen waarin deze kinderen hun vaardigheden op het gebied van bewegen kunnen oefenen samen met andere kinderen van hun leeftijd. Voorbeelden van beweeggroepen zijn:

  • Gymgroep - Den Haag (maximaal 20 behandelingen)
  • Beweeggroep voor kinderen met overgewicht - Delft
  • Beweeggroep voor kinderen met DCD (All Stars groep) – Leiden
  • Sportgroep voor kinderen met een beperking – verschillende locaties
 • Een ontstoken gewricht doet pijn en is vaak gezwollen. Daardoor kunnen kinderen met jeugdreuma moeite hebben met bewegen. Ze kunnen zich soms ook niet lekker voelen, koorts hebben of moe zijn. Ook kunnen ze last hebben van de bijwerkingen van de medicijnen. Jeugdreuma heeft gevolgen voor het dagelijks leven. In de belasting-belastbaarheid groep leren kinderen en ouders wat jeugdreuma precies is en hoe zij ermee om moeten gaan, zodat het kind de ziekte zoveel mogelijk onder controle kan houden en minder last heeft van slechte periodes. Behandeling in de belasting-belastbaarheid groep bestaat uit een wekelijkse zwemgroep (hydrotherapie) en een lotgenotencontactgroep. Op de locatie Leiden is er voor ouders een oudercontactgroep, bestaande uit drie sessies die plaatsvinden tijdens de groepsbehandeling van hun kind.

  Zwemmen is onderdeel van de belasting-belastbaarheid groep. Het drijfvermogen het water vermindert de invloed van de zwaartekracht. Hierdoor heeft uw kind minder last van de gewrichten en kan het met meer vrijheid bewegen. Er is een grote variatie aan activiteiten mogelijk in het water, waardoor het uithoudingsvermogen, de spierkracht en de zwemvaardigheid van uw kind getraind wordt. Let op: Basalt is - met uitzondering van locatie Delft - niet bevoegd om zwemdiploma's te geven. 

  Locatie(s): Leiden, Gouda (op aanvraag), Delft

 • De Mega Power Training (MPT) is een groepstraining voor kinderen van 4 – 16 jaar met Cerebrale Parese, GMFCS-niveau I t/m III, die een hulpvraag hebben op het gebied van lopen, rennen of krachtverbetering. Daarnaast kan de training ingezet worden na een spasticiteitsbehandeling met botox of een SDR-operatie. De Mega Power Training richt zich op het vergroten van de loopcapaciteit van uw kind en wordt gegeven door vier therapeuten die affiniteit hebben met sporten en bewegen. De training duurt in totaal 12 weken, waarbij uw kind 3 keer per week 60 minuten traint in ons revalidatiecentrum.

  Locatie(s): Den Haag, Delft

 • Kinderen die een selectief eetpatroon hebben met onderliggende motorische, sensorische of medische problematiek leren spelenderwijs weer kleine stapjes maken in het wennen aan allerlei soorten voeding. Basalt is voorloper met de S.O.S. approach to feeding methode en deze eetgroep is een belangrijke groepsbehandeling binnen ons revalidatiecentrum. Het uiteindelijke doel van de S.O.S approach to feeding is dat de kinderen weer durven proeven en eten van een gevarieerd aanbod van voedselsoorten.

  Locatie(s): Delft, Den Haag (op aanvraag)

 • Voor kinderen die deels of volledig rolstoel gebonden zijn, in een handbewogen rolstoel zitten en een redelijke handfunctie hebben, bieden wij elk jaar een serie rolstoelvaardigheidstrainingen. Tijdens deze trainingen leren kinderen spelenderwijs hoe zij met hun rolstoel om moeten gaan en hoe zij obstakels kunnen overwinnen. Hierdoor worden kinderen niet alleen vaardiger in de rolstoel, maar werken ze ook aan mentale weerbaarheid, een grotere zelfstandigheid en meer zelfvertrouwen. Onderdelen die tijdens de training aan bod komen zijn rijvaardigheid, balansvaardigheid, drempels en platforms, hellingen, trapjes en het gebruik van openbaar vervoer. Er wordt zowel binnen in de sportzaal als buiten op straat geoefend. De training wordt verzorgd door ergotherapeuten, fysiotherapeuten en bewegingsagogen van Basalt in samenwerking met het Wheelchair Skills Team, dat onder andere bestaat uit (oud) paralympisch sporters en ervaringsdeskundigen.

  Locatie(s): Delft, Den Haag, Leiden

 • Schrijfgroep

  Kinderen met schrijfproblemen kunnen in Den Haag terecht bij de schrijfgroep. Een ergotherapeut biedt begeleiding.  

  TanS groep

  De methode Tan-Söderbergh (TanS) is een groepsbehandeling voor kinderen die kenmerken hebben van een dysfatische ontwikkeling en voor kinderen met een stoornis in de taalproductie. Onder stoornissen in de taalproductie verstaan we stoornissen op het gebied van taalvorm, taalinhoud en taalgebruik. De TanS groepsbehandeling is gericht op het verbeteren van de spraak- taalontwikkeling (met name de productie), het faciliteren van het spreken in een dialoog, het verbeteren van de vloeiendheid, het versterken van de innerlijke spraak en het bevorderen van de motorische ontwikkeling (vooral het verbeteren van het doelgericht handelen) van het kind. Voor elk kind in de groep worden individuele doelen opgesteld. 

  De groepsbehandeling vindt één keer per week plaats en wordt begeleid door een logopedist en een ergotherapeut die TanS-geschoold zijn.

  Locatie(s): Leiden, Zoetermeer.

 • Wassen en aankleden, ontbijten, naar school gaan, afspreken met klasgenoten of huiswerk maken. Het lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar dat is het niet voor ieder kind. Motorische beperkingen, moeite met concentreren, beperkte sociale vaardigheden en niet kunnen plannen en organiseren maken het soms lastig. Veel kinderen ervaren deze problemen dagelijks, uw kind misschien ook. De gevolgen van deze problemen voor de zelfstandigheid, het welbevinden en het functioneren op school zijn vaak groot.

  Basalt biedt een kortdurende revalidatiebehandeling voor kinderen die veel moeite hebben met plannen en organiseren. De behandeling vindt plaats in kleine groepen. De kinderen, maar ook de mensen uit hun directe omgeving, leren er over de problemen die spelen, over de oorzaken daarvan en over mogelijke oplossingen.

  Tijdens de behandeling leert uw kind nadenken over wat hij of zij wil doen, hiervoor zelf een plan te maken, dat plan te volgen en te checken. 

  Locatie(s): Leiden