Screening en advies

Iedere behandeling start met een intake bij de revalidatiearts. In veel gevallen is het nodig dat uw kind een screening of observatie krijgt. De duur van een screening of observatie verschilt en is afhankelijk van de hulpvraag; soms gaat het om een korte analyse, in andere gevallen betreft het een observatieperiode van enkele weken. Tijdens een screening of observatie wordt uw kind geobserveerd door behandelaars van verschillende disciplines en onderzoeken zij welke problemen uw kind ervaart. Welke disciplines betrokken zijn bij de screening of observatie is afhankelijk van de hulpvraag, dit bepaalt de revalidatiearts op basis van de intake. Bij elke screening en observatie maken de behandelaars een gezamenlijk verslag van hun bevindingen. Daarna volgt een advies voor behandeling en ondersteuning. Bijvoorbeeld of er indicatie is voor verdere behandeling, aan welke doelen er gewerkt moet worden en welke behandeling, binnen of buiten Basalt, daarvoor geschikt is. Het kan zijn dat er een wachttijd is tussen het advies en de start van de behandeling.

 • Eet- en drinkproblemen komen regelmatig voor bij kinderen. Vaak is het wel mogelijk verandering in de eetsituatie te brengen. Basalt heeft daarvoor gespecialiseerde behandelaars (op sommige locaties noemen we hen het eetteam), bestaande uit een revalidatiearts, orthopedagoog/psycholoog, logopedist en diëtist. Zij onderzoeken, adviseren en behandelen eet- en drinkproblemen bij kinderen met als doel om een gevarieerd en gezond voedingspatroon aan te leren. Indien nodig worden ook maatschappelijk werk, fysiotherapie of ergotherapie ingezet.

  De behandeling begint met een intake om de specifieke eet- of drinkproblematiek van uw kind te analyseren. De intake bestaat uit een of meerdere vragenlijsten, een gesprek en eventueel een huisbezoek. Zo nodig vragen we – met uw toestemming – de gegevens van uw kind op bij andere behandelaars. Tijdens het gesprek gaan de orthopedagoog/psycholoog en logopedist met u (en uw kind) in gesprek over het eetprobleem en onderzoeken zij uw kind. Het huisbezoek is ervoor om uw kind en de eetsituatie te observeren. Na de intake vindt overleg plaats tussen de behandelaars, waarna zij advies geven over het vervolgtraject, passend bij de leeftijd van uw kind en de mogelijkheden van u en uw kind.

 • Kinderen met neurologische, orthopedische en/of neuromusculaire aandoeningen ervaren soms problemen met zitten. Ze kunnen dan complicaties krijgen, bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid, asymmetrie (scheefstand) of vergroeiingen. Een goede zithouding is belangrijk voor het uitvoeren van vaardigheden zoals arm- en handgebruik, communicatie, eten en drinken. Bij kinderen met zitproblematiek is het daarom van belang om een uitvoerige en nauwkeurige analyse te maken van de zithouding en de zitvoorziening.

  Gespecialiseerde behandelaars werken samen om te onderzoeken hoe uw kind zit en wat de meest optimale zithouding is voor uw kind. Zij testen daarbij verschillende materialen en hulpmiddelen. Na afloop van de analyse geven zij advies over wat u en de behandelaars van uw kind kunnen doen om de situatie te verbeteren. Ook vertellen zij of er extra voorzieningen nodig zijn voor uw kind en hoe u die aanvraagt. Op sommige locaties noemen we dit team van gespecialiseerde behandelaars het zit-adviesteam.

 • Sommige kinderen hebben problemen met lopen. Ze struikelen, lopen op hun tenen, wikkelen hun voeten verkeerd af, hebben doorgezakte voeten of rennen minder snel dan leeftijdsgenoten. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld spasticiteit, uitval van zenuwen en spieren, pijn, of schoenen en spalken die niet goed werken of passen.

  Wanneer uw kind problemen heeft met lopen, kunnen wij een zogenaamde gangbeeldanalyse doen. De fysiotherapeut en bewegingsanalist onderzoeken de beweeglijkheid van de gewrichten en de spierspanning en kracht van de spieren van uw kind. Voor het registreren van de spieractiviteit krijgt uw kind (vanaf 3 jaar) kleine elektroden opgeplakt, hier voelt uw kind niets van. Ook maken we een filmopname van het lopen. Na het onderzoek hebben we inzicht in de manier waarop uw kind loopt, hoe de spieren tijdens het lopen samenwerken en hoe hoog de belasting van de gewrichten is tijdens het lopen. Hierdoor kunnen we tijdens de behandeling gericht met u en uw kind werken aan het – letterlijk en figuurlijk – stap voor stap beter lopen.

 • Door een achterstand in de ontwikkeling, aangeboren of verworven beperking hebben sommige kinderen moeite met spreken. Speciale communicatietechnieken en -hulpmiddelen kunnen uw kind in zo’n geval ondersteunen. Bijvoorbeeld het gebruik van symbolen of computers met spraakuitvoer.

  Om te ontdekken wat uw kind kan, waar hij of zij hulp bij nodig heeft, welk hulpmiddel geschikt is en wat u kunt doen om de communicatie met uw kind te verbeteren, kan uw kind gezien worden door een logopedist en een ergotherapeut, soms ook wel het Ondersteunde Communicatieteam (OC-team) genoemd. Het onderzoek bestaat uit gesprekken, het maken en analyseren van filmpjes en eventueel een huisbezoek. Op basis daarvan geven de behandelaars advies over de communicatiemogelijkheden van uw kind (met of zonder hulpmiddelen) en over de manier waarop u en/of de begeleiders met uw kind kunnen communiceren.

 • Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van het jonge kind, is het belangrijk te achterhalen op welk ontwikkelingsdomein uw kind achterblijft en wat zijn of haar sterke en minder sterke kanten, capaciteiten en mogelijkheden zijn. Dit doen wij door middel van een gesprek en een screening. Het screenteam bestaat uit een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, orthopedagoog/psycholoog en maatschappelijk werker. Ook als ouders/verzorgers bent u tijdens de screening aanwezig. Op basis van de screening maakt het team een inschatting van het ontwikkelingsniveau en eventuele ontwikkelingsproblemen van uw kind op verschillende gebieden:

  • motorische ontwikkeling (bewegen)
  • spraak-/taalontwikkeling (spreken en taal leren)
  • spelontwikkeling (op welk spelniveau functioneert uw kind?)
  • cognitieve ontwikkeling (hoe speelt uw kind en wat begrijpt hij/zij van de wereld om hem/haar heen?)
  • prikkelverwerking (verwerking van zintuiglijke signalen)
  • sociaal-emotionele ontwikkeling (bijvoorbeeld contactname, interactie, emotieregulatie)

  Na de screening bespreekt het team de bevindingen met de revalidatiearts en adviseert het over de te maken vervolgstappen, een eventuele observatieperiode of behandeling van uw kind.

 • Developmental Coordination Disorder (DCD), in het Nederlands vertaald coördinatie- ontwikkelingsstoornis, komt bij 5 tot 10% van de schoolkinderen voor. Om te kunnen vaststellen of uw kind DCD heeft, doet ons gespecialiseerde DCD team onderzoek naar de motoriek, het vermogen tot plannen en het gedrag van uw kind. Dit doen we middels een vragenlijst, observatie en onderzoek. Het team bestaat uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, orthopedagoog/psycholoog en indien nodig een logopedist en maatschappelijk werker. De observatie vindt plaats bij Basalt. Na de observatie bespreekt het team de bevindingen met de revalidatiearts en geeft het advies over eventuele verdere ondersteuning/behandeling. Dit kan een behandeling bij Basalt zijn of ergens anders.

 • Wanneer uw kind met (mogelijk) niet-aangeboren hersenletsel (NAH) aangemeld wordt bij Basalt, vindt na de intake met de revalidatiearts een screening plaats door ons specialistische NAH team. Dit team bestaat uit een ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en neuropsycholoog. Tijdens de screening bij Basalt doen onze behandelaars onderzoek naar de vaardigheden en beperkingen van uw kind op het gebied van grove en fijne motoriek en communicatie. Ook voeren behandelaars van het team oudergesprekken om de hulpvragen van u en uw kind in kaart te brengen. Na de screening maakt het behandelteam een gezamenlijk verslag en stelt het team samen met de revalidatiearts een behandelvoorstel op. 

 • Onze handen spelen een belangrijke rol bij dagelijkse bezigheden zoals eten en drinken, aankleden, spelen en schrijven. Wanneer een kind problemen heeft met de handfunctie kan dit grote gevolgen hebben in het dagelijks functioneren. Heeft uw kind moeite met reiken, grijpen, loslaten of is tweehandig werken lastig? Dan kan een handvaardigheidsanalyse uw kind verder helpen. 

  Basalt heeft gespecialiseerde behandelaars voor kinderen met handfunctieproblemen als gevolg van neurologische schade (CP, NAH). De problemen van deze kinderen zijn vaak al bekend binnen Basalt, maar vragen vanwege de complexiteit om nadere analyse. Onze behandelaars helpen onder andere kinderen die:

  • van hun spalk af willen
  • met reële oefentherapie aan hun plafond zitten, maar nog hulpvragen hebben
  • problemen hebben met het uiterlijk van hun arm/hand
  • te maken hebben met spalken, botox of chirurgische ingrepen
 • Als een kind een lichamelijke beperking of chronische aandoening heeft, kan het door allerlei factoren vaak minder goed sporten en bewegen dan leeftijdsgenootjes. Maar juist voor kinderen met een beperking is sporten belangrijk. Ons sportloket (Den Haag, Delft, Gouda) of een bewegingsagoog helpt daarbij. Afhankelijk van de hulpvraag kan het gaan om een eenvoudig advies of om een langdurig traject. Samen kijken we wat uw kind kan en wat hij of zij leuk vindt om te doen. Basalt heeft de kennis in huis over (aangepast) sporten en heeft contacten met sportverenigingen in de omgeving. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk voor uw kind om verschillende sporten uit te proberen. Zo gaan we met elkaar op zoek naar een geschikte sport zodat uw kind lichamelijk actief kan zijn en blijft.

 • Ouders van kinderen die bij Basalt in behandeling zijn, kunnen op onze locatie in Delft terecht voor een draagadvies. Veel kinderen willen graag dicht bij hun ouders zijn. Maar kinderen met problemen in de ontwikkeling zitten vaak langer dan gemiddeld in een buggy of (aangepaste) kinderwagen. Door uw kind in een draagzak bij u te dragen, verandert het gezichtspunt van het kind. Deze komt op (bijna) gelijke hoogte als die van u, wat zorgt voor een andere beleving van de wereld om hem of haar heen, samen met u.

  Tijdens een consult van 1,5 uur laat onze kinderfysiotherapeut en draagdoekconsulent u verschillende merken en modellen draagzakken / draagdoeken uitproberen en legt daarbij uit op welke manier u uw kind het meest veilig en comfortabel draagt.