De Cliëntenraad

De Cliëntenraad komt op voor en behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten op alle locaties van Basalt. Het kan daarbij gaan om het opnamebeleid, de behandeling, de kwaliteit van de zorg, de informatie aan en betrokkenheid van patiënten, maar ook om de huisvesting en de voeding. De Cliëntenraad let op de algemene gang van zaken, signaleert problemen en probeert deze op te lossen door overleg met en advies aan de Raad van Bestuur en overige betrokkenen. Op deze manier waarborgt de Cliëntenraad de medezeggenschap van patiënten over het beleid van Basalt.

Basalt hecht veel waarde aan het advies van de Cliëntenraad, omdat de ervaringsdeskundigheid, de inzet en de betrokkenheid van deze raad een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening .

Samenstelling Cliëntenraad
De Cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen die tot de doelgroep van Basalt behoren. Daarnaast zijn er leden op persoonlijke titel die affiniteit hebben met revalidatie en in het bijzonder met Basalt. Bekijk hier welke leden op dit moment zitting hebben in de Cliëntenraad.

Contactgegevens Cliëntenraad
Patiënten en ouders of vertegenwoordigers kunnen zelf ook contact zoeken met leden van de raad. Niet zozeer als er problemen zijn, maar meer als men met vragen zit of ideeën heeft hoe zaken beter of anders kunnen.

De Cliëntenraad behartigt de belangen van patiënten, maar is niet bedoeld voor het behandelen van individuele klachten. Die kunt u indienen via https://basaltrevalidatie.nl/klacht/  

Meer informatie over het werk van de Cliëntenraad vindt u in het infoblad en in het jaarverslag van de Cliëntenraad. Lees ook de blog(s) van de Cliëntenraad. 

Centraal adres: 
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag
clientenraad@basaltrevalidatie.nl